ข่าวสังคมต่างประเทศ

เงินสงเคราะห์บุตร สูงสุด 2,400 ต่อเดือน เช็ก 6 ขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” อายุไม่เกิน 6 ปี เดือนละ 800 บาทจากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน

สำนักงานประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” อายุไม่เกิน 6 ปี เดือนละ 800 บาทจากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน) สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผ่านช่องทาง e-Self Service หรือจะเลือกยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่าย

สำหรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตร มี ดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และและผู้ประกันตนมาตรา 40
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือจ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้วภายในเวลา 36 เดือน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

ข่าวสังคมต่างประเทศ

6 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม
 2. กด “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน”
 3. เลือก ระบบ “e-Self service”
 4. เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม”
 5. เลือก “สงเคราะห์บุตร”
 6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย

กรณีหมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506