เทคโนโลยีในอนาคต

วีลแชร์ปรับยืนได้ฝีมือคนไทย

ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงสภาวะการบาดเจ็บที่ทำให้เกิดความบกพร่อง ทำให้ความต้องการในการใช้วีลแชร์

วีลแชร์ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคม

นวัตกรรมวีลแชร์แบบปรับยืนได้ฝีมือคนไทย ผลงานของ บริษัท ซีเมดเมดิคอล จำกัด (CMed Medical เป็นสตาร์ตอัปจากนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.) มีข้อพิเศษคือสามารถปรับจากท่านั่งที่เป็นรถเข็นหรือวีลแชร์แบบธรรมดา มาเป็นท่ายืนได้โดยตัวผู้ใช้เอง และไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

นอกจากจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีสภาวะอัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตครึ่งซีก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไขสันหลังอักเสบและเป็นโรคทางระบบประสาทแล้ว วีลแชร์ปรับยืนยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุได้อีกด้วย

ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเมดเมดิคอล จำกัด ชี้แจงว่า จุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมนี้มาจากการตั้งโจทย์ที่แตกต่างที่ว่า ทำไมวีลแชร์ถึงยืนไม่ได้

เพราะที่เห็นอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นวีลแชร์ที่เป็นแบบนั่งเท่านั้น จึงนำมาสู่การปรับปรุงพัฒนาและศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้วีลแชร์ตัวหนึ่งที่เป็นวีลแชร์ปกติสามารถปรับยืนได้

วีลแชร์ปรับยืนได้นี้ได้รับการออกแบบทางกลไกสำหรับช่วยผ่อนแรงในการยก ซึ่งใช้กระบอกแก๊สสปริงในการเสริมแรง และช่วยในการยืนสำหรับผู้ป่วยที่แขนมีแรงทั้ง 2 ข้างสามารถใช้แรงแขนยกตัวขึ้นเองได้

หรือสำหรับผู้ป่วยอัมพาตระดับสูงที่ไม่สามารถควบคุมแขนได้ก็สามารถยืนได้โดยมีผู้ช่วย ซึ่งมุมการยืนที่ตั้งขึ้นมาจะอยู่ที่ 80 องศา และสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้ที่ 50 ถึง 90 กิโลกรัม

เทคโนโลยีในอนาคต

แนวคิดการพัฒนาวีลแชร์ปรับยืนนี้เริ่มขึ้น เมื่อธีรพงศ์ศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

และหัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (Center of Excellence in Creative Engineering Design and Development หรือ CED-Square) เป็นที่ปรึกษา

ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศผ่านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา

โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อคนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริง เพื่อสร้างมูลค่าทั้งในรูปแบบเชิงพาณิชย์และสร้างประโยชน์สุขเชิงสาธารณะ

ในช่วงแรกจะเน้นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย คนพิการและผู้สูงอายุ และเพิ่มช่องทางเพื่อนำผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์เพื่อนำรายได้กลับมาเป็นทุนวิจัยทำให้เกิดวงจรงานวิจัยที่ยั่งยืน

ผศ.สายรัก สอาดไพร อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬาและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ร่วมศึกษาวิจัยที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศฯ ระบุว่า

“การมีอุปกรณ์รูปแบบนี้เข้ามาเสริมในตลาด นอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคแล้ว ที่สำคัญยังทำให้ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะการยืนถือเป็นการทำกายภาพบำบัดอย่างหนึ่ง ช่วยลดและป้องกันการเกิดแผลกดทับจากการนั่งนานๆ ลดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ

ข่าวสังคมต่างประเทศ

เงินสงเคราะห์บุตร สูงสุด 2,400 ต่อเดือน เช็ก 6 ขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนรับสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” อายุไม่เกิน 6 ปี เดือนละ 800 บาทจากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน

สำนักงานประกันสังคม เปิด 6 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” อายุไม่เกิน 6 ปี เดือนละ 800 บาทจากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน) สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผ่านช่องทาง e-Self Service หรือจะเลือกยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศก็ได้ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่าย

สำหรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตร มี ดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และและผู้ประกันตนมาตรา 40
 • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือจ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้วภายในเวลา 36 เดือน
 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
 • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

ข่าวสังคมต่างประเทศ

6 ขั้นตอนลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม
 2. กด “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน”
 3. เลือก ระบบ “e-Self service”
 4. เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม”
 5. เลือก “สงเคราะห์บุตร”
 6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย

กรณีหมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บุตร

 • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • บุตรเสียชีวิต
 • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
 • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร.1506
ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

‘นักเศรษฐศาสตร์-เทรดเดอร์’ ส่วนใหญ่เชื่อว่าในอีก 3 ปีจากนี้ พวกเขาจะยังไม่ถูกแทนที่ด้วย AI

จากผลสำรวจของ MLIV Pulse ชี้ให้เห็นว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงกำลังคุกคามงานส่วนใหญ่ในภาคการเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยี

ความน่าสนใจนอกเหนือจากผลลัพธ์ของแบบสำรวจคือ มากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 292 คน กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มองว่างานของตนเองมีความเสี่ยงในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ แม้ว่าพวกเขาจะทำงานในภาคการเงินเป็นหลักก็ตาม

โดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มองว่าตัวเองไม่ได้มีความเสี่ยงจะถูกแทนที่ในอีก 3 ปีจากนี้คือ นักวิจัย, นักกลยุทธ์, นักเศรษฐศาสตร์, นักบริหารสินทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, นักลงทุนรายย่อย และเทรดเดอร์

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้รับการพัฒนามายาวนานนับทศวรรษ แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความสนใจใน AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ ChatGPT และ DALL·E ของ OpenAI ที่จุดประกายความตื่นเต้นอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุน ด้วยเชื่อว่าจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนจำนวนมหาศาล

ผู้เข้าร่วมการสำรวจความเห็นครึ่งหนึ่ง เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้คุ้มค่าแก่การนำมาใช้ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดว่าการใช้ AI ในหมู่นักลงทุนยังมีไม่มากนัก มีเพียง 12% ที่ใช้ AI เพื่อการลงทุน และเพียง 27% ที่วางแผนจะใช้ AI ในการลงทุน โดยมากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ไม่ได้มีความคิดที่จะใช้ AI ด้วยซ้ำ

ข่าวเศรษฐศาสตร์ล่าสุด

ผลลัพธ์ดังกล่าวตรงกันข้ามกับกระแสการลงทุน AI จากเหล่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ เช่น การลงทุนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ของ Microsoft ใน OpenAI ซึ่งเป็นผู้พัฒนา ChatGPT ขณะที่บริษัทอื่นๆ ที่มีข่าวลงทุนใน AI อาทิ BuzzFeed, C3.ai, SoundHound AI และ BigBear.ai ต่างเป็นหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมกับราคาหุ้นที่ผันผวนอย่างรุนแรง

ถึงกระนั้น กระแสอันร้อนแรงของ ChatGPT ย่อมดึงดูดความสนใจให้แก่นักลงทุนจำนวนหนึ่ง โดยผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 49% วางแผนซื้อหุ้นที่เปิดรับเครื่องมือ AI ประมาณ 41% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดกล่าวว่า พวกเขาตั้งใจที่จะเพิ่มความเสี่ยงในหุ้นเทคโนโลยีที่หลากหลายขึ้น ในขณะที่ 38% กล่าวว่า พวกเขาจะถือครองอย่างมั่นคงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

ธุรกิจและนักลงทุนต่างแข่งขันกันเพื่อเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างสื่อ เช่น ข้อความและรูปภาพจากคำสั่งง่ายๆ หรือจัดการสนทนาแบบมนุษย์ในหัวข้อต่างๆ มากมาย บรรดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ เช่น Microsoft, Alphabet, Meta และ Amazon ต่างกำลังแข่งขันเพื่อนำเสนอเครื่องมือ AI ที่ชาญฉลาดที่สุดแก่ผู้คนจำนวนมาก

Wendy Hall ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตัน กล่าวกับ Bloomberg TV ว่า สงคราม AI ได้เปิดฉากขึ้นแล้วระหว่างบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

ข่าวกีฬา

เป๊ปยกย่อง1ลูกทีมเกมชนะบริสตอลหลังเจอปัญหาระหว่างซีซั่น

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แสดงความชื่นชมลูกทีมรายนึงเป็นพิเศษหลังเกมเอฟเอ คัพ รอบ 5 ที่ทีมของเขาเอาชนะบริสตอล ซิตี้ 3-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

กวาร์ดิโอลาชื่นชมฟิล โฟเด้น อย่างล้นหลามสำหรับบทบาทของดาวเตะทีมชาติอังกฤษในเกมที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอาชนะ บริสตอล ซิตี้ 3-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา (อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ในเกมเอฟเอ คัพ รอบ 5 ที่แอชตัน เกท โดยผู้จัดการทีมชาวสเปนยกย่อง ‘ผลกระทบ’ ของนักเตะวัย 22 ในเกมนี้ท่ามกลางฤดูกาลที่นักเตะรายนี้ได้ค้นพบว่าเวลาในการลงสนามของเขานั้นหาได้ยากยิ่ง

โฟเด้นเองยอมรับหลังจบเกมว่าเขามีความยากลำบากกับ ‘หนึ่งในช่วงที่แย่ที่สุดในอาชีพค้าแข้งของผม’ ในฤดูกาลนี้ ที่เจ้าตัวมีปัญหาในเรื่องฟอร์มการเล่นและมีบทบาทน้อยมากในทีม อย่างไรก็ตาม เขาทำสองประตูในเกมกับทีมบริสตอล ซิตี้ ทำให้ผู้จัดการทีมต้องออกปากชื่นชมสำหรับการฟื้นตัวจากช่วงเวลาที่ตกต่ำและทุ่มเททำงานเพื่อให้ตัวเองกลับมายิงประตูได้ กวาร์ดิโอล่า ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า โฟเด้นถูกคาดหวังไว้มากตั้งแต่เขาแจ้งเกิดได้ตั้งแต่ยังเป็นแข้งดาวรุ่ง

“ไดนามิก, จังหวะ, อัตราการทำงาน (ความขยัน), คุณภาพของเขา” กวาร์ดิโอล่า กล่าวกับ ITV sport ในการสัมภาษณ์หลังการแข่งขัน “อาชีพของเขาจะทะยานขึ้น ขึ้น ขึ้น อยู่เสมอ ฤดูกาลนี้เขามีปัญหาเล็กน้อยและตกลงนิดหน่อย แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วสำหรับช่วงที่ดีที่สุดของฤดูกาล ผลกระทบของเขาในเกมนั้นน่าทึ่งมาก ฟุตบอลให้ผลตอบแทนเมื่อคุณทำงานเหมือนเขา”

ข่าวกีฬา

ก่อนหน้านี้กวาร์ดิโอล่า ยืนยันว่าการคว้าแชมป์คาราบาว คัพ ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั้นเป็นเรื่อง “ปกติ” เมื่อดูจากการทุ่มเงินซื้อนักเตะของทีม การใช้จ่ายสุทธิ 1.1 พันล้านปอนด์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้นมากกว่ายอดรวมของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกือบ 200 ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกัน กุนซือชาวสเปนได้พูดต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเงินของฟุตบอลหลังการตัดสินใจของพรีเมียร์ ลีกในการตั้งข้อหาแมนฯ ซิตี้ เรื่องละเมิดกฎ Financial Fair Play (กฎข้อบังคับทางการเงินที่ยุติธรรม) ซึ่งเขาอ้างว่าสโมสรของเขา “ถูกตัดสินว่ามีความผิด” จากข้อกล่าวหาดังกล่าวไปแล้วเมื่อดูจากปฏิกิริยาที่รุนแรงจากสาธารณะ

และหลังจากที่แมนฯ ยูไนเต็ดเอาชนะนิวคาสเซิลได้ไม่ถึง 48 ชั่วโมง เจ้านายใหญ่ของแมนฯ ซิตี้ ซึ่งจะต้อนรับเดอะ แม็กพายส์สู่เอติฮัด สเตเดี้ยมในสุดสัปดาห์นี้ ได้แอบเหน็บไปถึงคู่ปรับร่วมเมืองของเขา โดยกล่าวเชิงสัพยอกว่าปีศาจแดงสามารถคว้าแชมป์ได้หากพวกเขาทุ่มเงินมากกว่านี้ในซัมเมอร์นี้ “ขอแสดงความยินดีกับแมนฯ ยูไนเต็ดสำหรับถ้วยคาราบาว คัพ และกับนิวคาสเซิ่ลด้วยเช่นกัน” เขากล่าวในการแถลงข่าว “เกมนี้มันสนุกมากๆ ไม่ช้าก็เร็วก็ควรจะเกิดขึ้นไม่ใช่หรือ มันควรจะเกิดขึ้น(การที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ได้แชมป์)”

พอโดนถามเพิ่มว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ลีกอย่างเต็มตัวได้หรือไม่แล้วนั้น กวาร์ดิโอล่า ก็ตอบแบบจิกกัดขำๆ ว่า “ถ้าพวกเขาใช้เงินเยอะกว่านี้สักนิดก็ต้องบอกว่า ได้สิ! เพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ใช้เงินเลย จริงไหม?” “ยังไงก็ตาม สถานการณ์ในตอนนี้มันก็ถือเป็นเรื่องปกติ พวกเขาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นแล้ว ความจริงก็คือ ลิเวอร์พูล กับเราน่ะทำผลงานได้น่าเหลือเชื่อในช่วงที่ผ่านมา”

“ตั้งแต่ที่ผมมาทำงานที่นี่ผมก็คิดอยู่เสมอว่า แมนฯ ยูไนเต็ด จะอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่เสมอเมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์และทุกอย่าง แถมตอนนี้ เอริค ก็ทำงานที่น่าทึ่งได้ด้วย” “มันเป็นสถานการณ์ปกติ แมนฯ ยูไนเต็ด ควรจะได้อยู่ในจุดนี้ พวกเขาเป็นคู่แข่งของเรามาโดยตลอด ในซีซั่นก่อนๆ เราทำได้ดีกว่าพวกเขา แต่ตอนนี้มันสูสีกันมากขึ้นแล้ว ผมมองว่าใน พรีเมียร์ลีก น่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น” “ผมจำได้ตอนที่เราเดินทางไปคว้าแชมป์คาราบาว คัพ ครั้งแรก และทุกคนตื่นเต้นมากที่ทำได้ สำหรับสตาฟฟ์ มันเป็นเรื่องใหม่ สำหรับนักเตะ มันเป็นเรื่องใหม่ ครั้งที่สี่ที่เราเดินทางไปที่นั่นเพื่อคว้าแชมป์คาราบาว คัพ เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกัน มันก็คือ ‘อืม โอเคนะ คว้าแชมป์ได้อีกสมัย เหมือนกิจวัตรประจำวันอีกอย่าง'” แนะนำข่าวกีฬาเพิ่มเติม>>> รีบแก้ด่วน “มาโน” ชี้จุดอ่อน “ทีมชาติไทย” หลังอัด “กัมพูชา” เข้ารองรองฯ อาเซียนคัพ

สล็อตออนไลน์superautoslot

สล็อตออนไลน์superautoslot

เหตุผลที่ควรเล่น สล็อตออนไลน์superautoslot ทุกวัน

ทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากใช้วิธีผ่อนคลายความเครียดไปพร้อมกับการสร้างรายได้จากการเล่น สล็อตออนไลน์superautoslot จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการทำเงินที่สร้างความสนุกสนานให้กับนักเดิมพันได้มากที่สุดกับการเลือกเล่นสล็อตเว็บตรง slot onlineภายใต้การให้บริการของเว็บที่มีคุณภาพซึ่งเป็นความพร้อมที่สุดสำหรับการวางเดิมพันได้อย่างปลอดภัยจึงทำให้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าสู่ระบบการเดิมพันออนไลน์โดยเลือกเกมสล็อตของค่ายเกมชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากลจึงนำไปสู่ความสนุกสนานในการทำเงินที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า

สล็อตออนไลน์superautoslot

คุณสมบัติของเกม สล็อตออนไลน์superautoslot ที่โดดเด่น

เกม สล็อตออนไลน์superautoslot มีความโดดเด่นในรูปแบบของเกมเดิมพันที่สร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีและมีรูปแบบของเกมที่เล่นง่าย มีกติกาพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน พร้อมเล่นได้ผ่านระบบโปรแกรมอัตโนมัติ โดยที่เว็บได้ออกแบบแพลตฟอร์มให้รองรับต่อการเดิมพันได้ในทุกอุปกรณ์การสื่อสารที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้จึงเป็นความพร้อมของระบบการเดิมพัน สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในยุคนี้ได้อย่างดีที่สุด

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ superautoslot เว็บเกมแตกง่าย ก็จะพบความโดดเด่นที่น่าสนใจที่ทำให้ผู้คนมากมายเข้าสู่ระบบการเดิมพันอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 • การออกแบบเกมสล็อตให้มีความสนุกและเล่นง่าย สามารถเล่นได้ทุกเวลา 
 • การเล่นไม่จำเป็นต้องมีทักษะมาก่อน ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเริ่มต้นเล่นได้ง่ายและพร้อมทำเงินได้ทันที เพียงแค่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาตามที่เกมกำหนดแล้ววางแผนในการเล่นได้อย่างรอบคอบก็มีโอกาสในการทำกำไรก้อนโตจากการเล่นสล็อตได้
 • สามารถเล่นได้ด้วยการดาวน์โหลดเกมสล็อตเพื่อติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ในการเดิมพันอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือจะเล่นผ่านทางหน้าเว็บก็เล่นได้อย่างสะดวก
 • ทุกเกมมีการให้ฟรีสปิน รวมไปถึงโบนัสฟรีและรางวัลพิเศษ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการเพิ่มรอบด้วยเงินทุนฟรีเพื่อปั่นสล็อตให้เข้าถึงการทำแจ็คพอตได้ง่ายขึ้น
 • มีระบบของการปั่นสล็อตอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า ออโต้สปิน เพิ่มความสะดวกสำหรับการเล่นได้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นพร้อมกับการเล่นสล็อตไปได้อย่างสบายๆ

เพราะฉะนั้นการเล่น สล็อตออนไลน์superautoslot จึงเป็นความสะดวกของการเดิมพันเป็นอย่างมากกับระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมของโปรแกรมในการเล่นที่สมบูรณ์แบบจึงนำไปสู่ความสนุกสนานของการเดิมพันได้อย่างเต็มที่และพร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ตามเป้าหมาย

สล็อตออนไลน์ ถอนไม่มีขั้นต่ํา

การให้โปรโมชั่นสล็อตออนไลน์เพิ่มความคุ้มค่าแบบจัดเต็ม

การพิจารณาเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ สล็อตออนไลน์superautoslot เป็นอีกความน่าสนใจสำหรับการเลือกวางเดิมพันกับ สล็อตออนไลน์ ถอนไม่มีขั้นต่ํา เพราะมันเป็นความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดจากการใช้บริการกับเว็บไซต์ สล็อตออนไลน์ มือถือ ที่มีความพร้อมของโปรโมชั่นในการคืนกำไรให้กับสมาชิกได้อย่างเต็มที่จึงเป็นอีกผลประโยชน์ที่สร้างความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดีซึ่งนักพนันจำนวนมากล้วนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แหล่งที่มา>>> pravo-professional.com